Política de Privadesa

Aquesta política de privacitat estableix la forma en què es van a gestionar les dades personals que l’INTERESSAT ens faciliti. Aquesta política és acceptada expressament i plenament per l’INTERESSAT des del moment en què per a l’ús de el lloc o dels serveis oferts per EL TITULAR, comuniqui a la mateixa seves dades personals atès que la comunicació sempre és voluntària i suposarà un acte explícit d’acceptació de les condicions de tractament de les seves dades personals per a la finalitat informada per EL TITULAR.

S’informa el INTERESSAT que qualsevol tractament de dades personals, quedarà sota l’àmbit d’aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades.

Als efectes del que preveu l’article 13 de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu I de Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, s’informa de manera clara i transparent de les dades de l’responsable de l’tractament.

DADES IDENTIFICATIVES I DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Raó social: SOCK DATA BUSINESS, S.L.
C.I.F .: B99489882
Direcció: Plaça d’Espanya, 5, 1 ° C, 50001 Saragossa
EMail: info@sockdata.com
Podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades de l’EMPRESA a la següent adreça de correu electrònic: m.desantos@movalen.es.

L’EMPRESA ha adoptat les mesures oportunes de seguretat en les seves instal·lacions, sistemes i tractaments. Ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que l’INTERESSAT li faciliti, vetllant així per la seva integritat i confidencialitat.

 

 

FINALITATS DE TRACTAMENT DE LES DADES DE CARÀCTER PERSONAL

El RESPONSABLE DEL TRACTAMENT utilitzarà les dades de caràcter personal facilitades per a les finalitats de tractament:

Per prestar els serveis sol·licitats per l’INTERESSAT.
Dur a terme la gestió comercial, comptable i administrativa de les dades facilitades.
Atendre sol·licituds d’informació. Quan el INTERESSAT utilitza els serveis habilitats a l’efecte per contactar amb L’EMPRESA (a través del formulari de contacte, telèfon, o correu electrònic), L’EMPRESA tractarà les seves dades personals per atendre i gestionar la contestació de la comunicació realitzada pel INTERESSAT.
Mantenir-lo informat de futures promocions, notícies i novetats relacionades amb els nostres serveis.
Per tal de poder oferir-li serveis d’acord amb els seus interessos i / o millorar la usabilitat dels fòrums, elaborarem un “perfil comercial”, d’acord amb la informació facilitada. L’interessat tindrà dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics en ell o li afecti significativament de manera similar.
Recursos Humans en relació a les dades curriculars rebudes a través de la pàgina web corporatiu.
El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de dur a terme la prestació de serveis sol·licitada per part de l’INTERESSAT.

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre l’INTERESSAT no sol·liciti la seva supressió o cancel·lació i sempre que resulten adequades, pertinents i limitats al necessari per als fins per als quals siguin tractats. En aquest cas, les dades proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació contractual, o durant el període necessari per complir amb les obligacions legals. Es garanteix un tractament de dades lleial i transparent.

En el cas de les dades curriculars, les dades proporcionades es conservaran durant el període necessari per dur a terme els processos de selecció que dugui a terme l’EMPRESA i / o durant el termini màxim de 3 anys des de la recepció de l’Currículum Vitae.

Utilitzem els comptes de Facebook, Twitter, LinkedIn i Instagram per informar sobre les nostres activitats i interactuar amb els nostres seguidors. L’accés i ús de les pàgines oficials de L’EMPRESA, està subjecte a l’acompliment de les condicions establertes pels titulars de la plataforma de l’servei de les referides xarxes socials.

 

LEGITIMACIÓ O BASE JURÍDICA DEL TRACTAMENT

La base jurídica per al tractament de les dades sol·licitades i recollits per L’EMPRESA, serà la següent:

En el cas de la recollida de dades a través dels canals de contacte habilitats en el lloc web, inclosos els formularis de contacte, la base jurídica de l’tractament està basada en el consentiment de la persona interessada.
Per a això, en cada formulari, s’inclourà un check-box en què se sol·licitarà el consentiment, informant de l’existència d’l’avís legal i de la present política de privacitat i facilitant l’accés a totes dues.

En el cas en què hi hagi una relació contractual o precontractual entre L’EMPRESA i el INTERESSAT, la base jurídica per al tractament de les dades facilitades està basada en el consentiment de la persona interessada, així com en l’execució d’un contracte de serveis.

CESSIONS DE LES DADES PERSONALS DEL USUARI A TERCERS

 

En cap cas cedirem les seves dades a tercers sense informar-prèviament i requerir-seu consentiment.

La EMPRESA informa el INTERESSAT que qualsevol cessió de dades que hagi de realitzar, serà posada en el seu coneixement informant de manera expressa, precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades, i de la naturalesa de les dades cedides i, si escau, quan la legislació ho estableixi, prèviament se sol·licitarà el consentiment explícit, inequívoc, específic i informat a l’INTERESSAT.

 

 

 

EXERCICI DE DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ O SUPRESSIÓ, OPOSICIÓ, LIMITACIÓ A EL TRACTAMENT I PORTABILITAT

L’informem que els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació de tractament, o oposició a el tractament, així com el dret a la portabilitat de les dades podran ser exercitats davant el Responsable de l’tractament per qualsevol mitjà subjecte a dret, acompanyant de còpia de document oficial que l’identifiqui dirigint-se a: SOCK DATA BUSINESS, SL, amb adreça postal Plaça d’Espanya, 5, 1 ° C, 50001 Saragossa, o enviant un missatge a l’correu electrònic a info@sockdata.com, segons els termes que la normativa aplicable estableix . Si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat de control en agpd.es.

La sol·licitud haurà de contenir nom, cognoms de l’INTERESSAT, còpia de l’DNI i, en els casos que s’admeti, de la persona que el representi, així com document acreditatiu de la representació, petició en què es concreta la sol·licitud, domicili a efectes de notificacions , data i signatura de la persona sol·licitant i documents acreditatius de la petició que formula. Si la sol·licitud no reuneix els requisits especificats es requerirà la seua esmena. Pel que fa a el dret d’accés, únicament es denegarà quan la sol·licitud sigui formulada per una persona diferent de l’afectat. No s’exigirà cap contraprestació per l’exercici dels drets.

En el cas que s’hagi atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, es pot exercitar el dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud de l’tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

El INTERESSAT queda informat de el dret que li assisteix a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i / o sol·licitar la seva tutela, en particular, quan consideri que no ha obtingut satisfacció per part de L’EMPRESA, en l’exercici dels seus drets, a través de la seu electrònica del seu portal web (www.agpd.es), o bé mitjançant un escrit dirigit a la seva adreça postal (C / Jorge Juan, 6, 28001-Madrid).

El INTERESSAT declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal en els termes que estableix l’Article 13 de l’Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu I de Consell, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals, atorgant el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals en relació a les finalitats anteriorment descrites, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Privacitat.

L’EMPRESA es reserva el dret de modificar la seva política de protecció de dades d’acord al seu criteri, oa causa d’un canvi legislatiu, jurisprudencial o en la pràctica empresarial.

Si L’EMPRESA inclou alguna modificació, el nou text serà publicat en aquest mateix lloc web, on el INTERESSAT podrà tenir coneixement de la política de protecció de dades actual.